This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

AUTORYTET UCZONEGO

Jak już nadmienialiśmy w przypadku uczonego może również wchodzić w grę autorytet lub prestiż osobisty i urzędowy. Oczywiście, co innego cieszyć się autorytetem osobistym, czyli takim, który wynika ex \irtute, a co innego mieć autorytet z nominacji, czyli ex sigm,

WIARA W OPINIE

Chociaż wiara w opinie specjalistów jest wynikiem racjonalnej postawy, rodzi jednak pewne niebezpieczeństwa, bowiem dzięki niej ludzie stają się z kolei skłonni do:   bezkrytycznego stosunku do autorytetów i zapominania o tym, że każdy autorytet jest historycznie uwarunkowany;  zbyt pochopnego uogólniania

SPEŁNIANE FUNKCJE

Oprócz omówionej autorytet spełnia jeszcze inne funkcje, niemniej ważne dla istnienia organizacji społecznej. Gwarantuje on prawdziwość słów i poczynań ludzi. Wiadomo, że ludzie wykazują skłonność do wierzenia autorytetom i do powoływania się na ich rozstrzygnięcia, mimo że nieraz mogli przecież

AUTORYTET OSOBISTY

Uczony, który cieszy się także autorytetem osobistym wśród współpracowników, wie o tym, że będą oni nie tylko gotowi wykonać jego polecenie, ale — co więcej — będą skłonni wyrazić swoją dezaprobatę wobec każdego, kto takiego polecenia nie wykona. Będzie on

KONSEKWENCJA STRUKTURY

Konsekwencją zhierarchizowanej struktury każdej organizacji społecznej jest istnienie w jej obrębie swoistych autorytetów urzędowych różniących się zakresem władzy, przywilejów i różnych uprawnień. Nie ma organizacji społecznej bez autorytetów, a ich specyfika jest określona specyfiką danej organizacji. W każdej organizacji społecznej

ZNANY I CENIONY

Znany i ceniony uczony ze względu na swoje osiągnięcia naukowe integruje zarówno tych, którzy podzielają jego poglądy naukowe, gdyż współpracują z nim lub pracują pod jego kierunkiem, jak i tych, którzy po prostu solidaryzują się z jego poglądami nauko­wymi, bowiem

FUNKCJE AUTORYTETU

Kiedy zastanawiamy się nad funkcjami, autorytetu, musimy brać pod uwagę zarówno autorytet osobisty, jak i urzędowy. Autorytet urzędowy — podobnie jak prestiż urzędowy – wynika z systemu wartości obowiązującego w danym społeczeństwie oraz z odpowiadającego temu systemowi hierarchicz­nego porządku i

POZIOM ŚWIADOMOŚCI

Wydaje się również, że im niższy poziom świadomości i krytycyzmu danej społeczności, tym – ogólnie biorąc – lepszy klimat do kształtowania się i funkcjonowania przeróżnych pozornych autorytetów oraz większy kult autorytetu i prestiżu urzędowego. Nie należy — jak sądzę —

UZNANIE AUTORYTETU

Zdarza się przecież, że osoby o    uznanym autorytecie nie robią na nas swoim wyglądem tak długo wrażenia, dopóki nie wiemy, kim są naprawdę; i odwrotnie: ludzie, którzy robią na nas niekiedy nawet duże wrażenie już na pierwszy rzut oka, mogą być

WALORY OSOBISTE

Zdarza się bowiem, że wybitni specjaliści i fachowcy nie nadają się do kierowania innymi i jeśli takie obowiązki przypadną im w udziale, to stają się mniej lub bardziej nieudolnymi kierownikami zespołów ludzkich. Godny odnotowania jest jednak fakt, że współwystępo- wanie

error: Content is protected !!