This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

MOŻLIWOŚĆ KUMULACJI

Możliwość kumulacji występuje oczywiście nie tylko*w wypadku autory­tetu charyzmatycznego i prestiżu. Zdarza się często, że osoba ciesząca się autorytetem osobistym korzysta ponadto również z autorytetu lub prestiżu urzędowego, jeżeli zajmuje jakieś stanowisko, które jest źródłem takiego autorytetu lub prestiżu. Nie

NAWIĄZUJĄC DO KONCEPCJI

Nawiązując do koncepcji Teodora Geigera, zaprezentowanej w jednej z jego publikacji, można powiedzieć, że autorytet lub prestiż osobisty wynika z zespołu podmiotowych właściwości danego człowieka; natomiast urzędowy, jako pochodny i zewnętrzny, zależy nie tyle od oso­bistych właściwości jednostki, ile od

PODOBNE MYŚLI

Podobnie myśli się, że jeżeli ktoś jest kapłanem, to musi być reprezentantem tych cnót, jakie głosi dany kościół. Oba te uogólnienia mogą być jednak błędne. Nawet w najlepszej szkole może — jak wiemy — zdarzyć -się przypadkowy nauczyciel i nie

SFERY RZECZYWISTOŚCI

Ze względu na sfery rzeczywistości społecznej, w której autorytety występują, możemy wyróżnić np. autorytety: naukowe, wychowawcze, po­lityczne i religijne. Autorytetem lub prestiżem może cieszyć się nie tylko jednostka, ale także instytucja czy organizacja, np. partia polityczna, kościół, szkoła i ich

MIMO RÓŻNIC

Inaczej mówiąc, zależy on od dostępu do tzw. środków masowego przekazu, które przyczy­niają się do popularyzowania atrakcyjnych właściwości danej osoby lub instytucji. Mills zwracał także uwagę na ciekawe zjawisko, jakim jest kumu- latywność prestiżu, które polega na tym, że prestiż

W ŚCISŁYM ZWIĄZKU

Pozostaje więc w ścisłym związku ze zjawiskiem sugestii społecznej, co najwyraźniej widać na przykładzie prestiżu poszczególnych „idoli” będących przedmiotem uwielbienia, a nawet swoistego kultu w poszczególnych społeczeństwach. Każdy idol stara się być sugestywnym i oddziaływać sugestywnie na ludzi. Staje się

WYTWÓR SPOŁECZNY

W świetle dotychczasowych rozważań można więc powiedzieć, że autory­tet tym różni się od prestiżu, iż opiera się na społecznie uznanej przewadze danego człowieka w zakresie posiadanej wiedzy, zdolności, doświadczenia życiowego, możliwości fizycznych itp. właściwości. Autorytet implikuje nie tyl­ko szacunek i

FUNKCJA PRZEWAGI

Autorytet jest funkcja wymiernej, uznanej i uzasadnionej racjonalnymi war­tościami przewagi danego człowieka, instytucji lub dzieła nad innymi ludźmi, instytucjami lub dziełami występującymi w danym środowisku. Do omówionych rozróżnień autorytetu i prestiżu nawiązał Allrcd Vierkandt, zwracając również uwagę na to, iż

NASTĘPSTWO OCEN

Podziw ten nie jest też następstwem rzeczowych ocen, lecz właśnie efektem uroku j czaru, jaki wywierają dane osoby lub przedmioty, specyficznej atmosfery towarzyszącej ich występowaniu. Na powyższe właściwości prestiżu wskazywał także G. Le Bon, pisząc, że „prestiż jest rodzajem czaru

UWARUNKOWANIA I RODZAJE AUTORYTETU I PRESTIŻU

Pierwszym, który podjął próbę bardziej precyzyjnego rozróżnienia dwóch bliskich, acz różnych zjawisk, jakimi są autorytet i prestiż, był chyba węgierski socjolog Ludwik Leopold . Jego zdaniem prestiż opiera się na uczuciowym — i dlatego irracjonalnym — stosunku do wartości, które są

error: Content is protected !!